Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Gruba Ryba działającym pod adresem: www.sklep-rybny.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje

Sprzedawca – BE FRESH, ul. Legionów 33, 87-100 Toruń, NIP: 956-219-67-92;

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklep, serwis – to Sklep Internetowy Gruba Ryba, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep-rybny.pl;

Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły gastronomiczne dostarczone przez Grubą Rybę do sprzedaży detalicznej;

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.sklep-rybny.pl. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka);

Dostawca – to Poczta Polska lub firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą;

Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta;

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

– wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu;

– wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu;

– zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

4. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

– przelewem na rachunek bankowy;

– płatność internetowa poprzez serwis Transferuj.pl;

– gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu).

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym.

5. Darmowy Dowóz na terenie Torunia realizowany jest po dokonaniu zakupów, których koszt przekracza 30 zł.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

– nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia;

– zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu;

– gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności

1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko Klienta;

– numer Zamówienia.

Należność należy przelać na rachunek bankowy:

BE FRESH

ul. Kilińskiego 7/5, 87-100 Toruń

Konto: 25 1140 2004 0000 3102 7526 2196

Bank: mBank

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej zwanych dalej Dostawcami.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są starannie pakowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka uszkodzona wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Gruba Ryba oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.sklep-rybny.pl oraz Gruba Ryba danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress